Javascript: regex get second line from string [closed]

I need to obtain second line from my string. I tried pattern like /((.*?)\n){2}/.

Some Job Name
1,234 z? - Location

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przyk?adowy wype?niacz w przemy?le 
poligraficznym. Zosta? po raz pierwszy u?yty w XV w. przez nieznanego drukarza
do wype?nienia tekstem próbnej ksi??ki. Pi?? wieków pó?niej zacz?? by? u?ywany 
przemy?le elektronicznym, pozostaj?c praktycznie niezmienionym. Spopularyzowa? 
si? w latach 60. XX w. wraz z publikacj? arkuszy Letrasetu, zawieraj?cych 
fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawieraj?cym ró?ne wersje Lorem Ipsum 
oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, 
jak Aldus PageMaker

With regex I've tried, output looks like:

Some Job Name
1,234 z? - Location

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przyk?adowy wype?niacz w przemy?le 
poligraficznym. Zosta? po raz pierwszy u?yty w XV w. przez nieznanego     drukarza
do wype?nienia tekstem próbnej ksi??ki. Pi?? wieków pó?niej zacz?? by? u?ywany 
przemy?le elektronicznym, pozostaj?c praktycznie niezmienionym. Spopularyzowa? 
si? w latach 60. XX w. wraz z publikacj? arkuszy Letrasetu, zawieraj?cych 
fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawieraj?cym ró?ne wersje Lorem Ipsum 
oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, 

just without last line.

Answers:

Answer

You should be able to use a negated character class to capture just the second line.

^[^\n]+\n(.+)

Demo: https://regex101.com/r/sQ7sL9/1

PHP Usage:

preg_match('/^[^\n]+\n(.+)/', $string, $secondline);
echo $secondline[1];

Demo: https://eval.in/637223

Using explode and pulling the second index seems like a cleaner solution to me though.

Explode example:

$lines = explode("\n", $string);
echo $lines[1];

Demo: https://eval.in/637217

Answer

Given the very little information you've provided, this fits your description.

\n(.*)\n\n

Group one is the second line.

See a demo at regex101.com

Tags

Recent Questions

Top Questions

Home Tags Terms of Service Privacy Policy DMCA Contact Us

©2020 All rights reserved.